Dołącz do turnieju z progesywną pulą nagród z użyciem Twoich monet
Użysz monet ze swojego konta aby dołączyć do tego turnieju.
Możesz zresetować swój obecny wynik i spróbować ponownie.
Gdy to zrobisz, Twój obecny postęp zostanie nieodwracalnie usunięty i zaczniesz od nowa.
Required coins
Twoje konto
Użyj monet i dołącz
Zresetuj i spróbuj ponownie
Anuluj

Ostatnia aktualizacja 4 marzec 2020

Witamy na socialtournaments.com (dalej zwaną „Stroną”)

1. Kim jesteśmy

 • Administratorem Danych Osobowych jest Palm Solutions Limited (Palm Solutions Limited, prywatna spółka zarejestrowana zgodnie z prawem na Malcie, o numerze rejestracyjnym C85026, z siedzibą w Falcon House, Block E, High Street, Sliema, SLM 1544), (dalej jako „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasze”). Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie Użytkownika o tym, w jaki sposób Firma gromadzi, przetwarza, wykorzystuje, przechowuje i chroni jego dane osobowe, a także o jego prawach w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych.
 • Firma przyjmuje do wiadomości, że zbierając Twoje Dane Osobowe jesteśmy powiązani z prawem obowiązującym na Malcie i będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z RODO. W przypadku dalszych wątpliwości dotyczących sposobu w jaki wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe pytania możesz skierować do naszego inspektora danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 • Wszelkie zawiadomienia, żądania, prośby lub inne komunikaty, które kierujesz do Firmy powinny być przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail. Komunikacja za pośrednictwem skrzynki e-mail uważa się za otrzymane w dniu robocznym następującym po dniu przesłania.
 • Powiadomienia można kierować w następujący sposób:
  • E-mail: …………..
  • Uwagi: …………..
  • Adres: …………..

 

2. Definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im na mocy RODO lub w Zasadach i Warunkach Korzystania Ze Strony na tej Stronie i będą odpowiednio interpretowane. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

 • Konto – konto udostępnione Tobie przez Social Tournaments w wyniku rejestracji i akceptacji Zasad i Warunków Korzystania Ze Strony.
 • Użytkownik Końcowy – każda osoba, która zarejestruje Konto lub uzyska dostęp do Strony i ją przegląda (dalej zwana „Ty”, „Twoje” „Twoich”, „Twoja”)
 • RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC, z późniejszymi zmianami zastępującymi lub/i obowiązujących od czasu do czasu.
 • Usługi – usługi dostarczane przez Social Tournaments poprzez Stronę.

 

3. Przedmiot

 • Polityka Prywatności określa warunki, których Firma przestrzega w celu ochrony prywatności Użytkowników Końcowych. Opisuje warunki na podstawie których My możemy zbierać oraz przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności.
 • Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji tej Polityki Prywatności kiedykolwiek uzna to za stosowne, a wszelkie jej zmiany wejdą w życie i będą obowiązywać od momentu pojawienia się jej online na Stronie. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich istotnych modyfikacjach niniejszej Polityki Prywatności.

 

4. Zasady przetwarzania Danych

 • W pełni szanujemy Twoje podstawowe prawa i uważamy, że ochrona Twoich Danych Osobowych jest priorytetem. W związku z tym podczas przetwarzania Twoich Danych Osobowych stosujemy następujące zasady:
  • Przekazujemy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celu zgodnego z prawem i rzetelnego przetwarzania, a także zachowujemy pełną przejrzystość jeśli chodzi o sposób w jaki postępujemy z Twoimi Danymi Osobowymi;
  • Zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko w sprecyzowanych, wyraźnie uzasadnionych celach – zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i nie przetwarzamy ich dalej w żaden sposób niezgodny z tymi celami;
  • Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w koniecznym i właściwym zakresie do celów dla których je gromadzimy;
  • Dokładamy wszelkich starań by zapewnić, że Twoje Dane Osobowe są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane pod kątem celów przetwarzania, podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ich usunięcia lub poprawienia w przypadku niedokładności;
  • Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe stosując odpowiednie środki technoczne i organizacyjne w sposób, który gwarantuje ich bezpieczeństwo.
 • Ogólnie rzecz biorąc, jako administrator danych osobowych przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Firma przechowuje i przetwarza poniższe Dane Osobowe:

 • W momencie rejestracji konta:
  • Imię i Nazwisko
  • Adres E-mail
  • Adres (Dwie linie adresu, miasto, kod pocztowy, kraj)
  • Datę urodzenia
  • Szczegóły Płatności (np. Skrill, Neteller)
 • W momencie, w którym uzyskujesz dostęp i korzystasz z witryny:
  • Adres IP
  • Dane urządzenia użytkownika końcowego
  • Ogólne dane komunikacyjne
  • Przeglądane dane
  • Informacje o preferencjach użytkownika dotyczących Strony
 • Dla zwycięzców przed przyznaniem nagrody
  • Dane tożsamości (np. kopia zeskanowanego ważnego paszportu lub dowodu osobistego)
  • Numer ubezpieczenia społecznego (w przypadku osób ze Stanów Zjednoczonych)
  • Dane niezbędne do korzystania z kont płatniczych (konto Neteller i Skrill)
  • Wszelkie inne dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Ciebie podczas interakcji z nami

 

6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 • Firma może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Zasad i Warunków Korzystania ze Strony oraz wypełnienia zobowiązań prawnych w następujących działaniach:
 • Administracji i rozwoju Strony i Usługi;
 • Poprawy doświadczeń użytkownika końcowego łącznie ze świadczeniem spersonalizowanych usług i ulepszania Witryny oraz Usługi;
 • Opracowywanie nowych produktów, narzędzi oraz ofert;
 • Wykrywania, badania i zapobiegania fałszywym transakcjom i innym nielegalnym działaniom oraz ochrona Twoich Danych Osobowych i praw Firmy.
 • Kolekcjonowanie, przetwarzanie i prowadzenie badań statystycznych i innych oraz analizy informacji w celu ulepszania Strony i Usługi.
 • Weryfikowanie zgodności z Zasadami i Warunkami Korzystania ze Strony.
 • Firma może przetwarzać Twoje Dane Osobowe tylko z zgodnie z Twoją zgodą do poniższych celów:
 • Do komunikacji handlowej, marketingu, reklamowania naszych Usług lub usług innej firmy poprzez SMS, telefon, ades

 

7. Osoby przetwarzające dane osobowe

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Osoby Przetwarzające Dane Osobowe ma miejsce w oparciu o umowy zobowiązujące Osoby Przetwarzające Dane Osobowe do tego samego poziomu ich ochrony, co opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Nie udostępniamy Twoich danych osobowych w żadnymi podmiotami trzecimi poza terenem Unii Europejskiej. W sytuacji gdy takie przekazanie będzie miało miejsce, dołożymy najlepszych starań i podejmiemy wszelkie możliwe kroki aby upewnić się, że Twoje dane będą traktowane równie bezpiecznie, jak wewnątrz Unii Europejskiej oraz w pełni zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a także względem obowiązujących przepisów. Dodatkowo, niniejsza Polityka Prywatności zostanie zaktualizowana by poprawnie odzwierciedlić proces międzynarodowego przetwarzania danych osobowych i obowiązujące procedury bezpieczeństwa.
 • W przypadku gdy będziemy zobligowani przez sąd lub inny organ administracyjny, w wyniku dochodzenia dotyczącego działań niezgodnych z prawem, takich jak pranie pieniędzy, ale także w każdym innym przypadku w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, Firma może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.

 

8. Ochrona i poufność danych osobowych

 • W celu zapewnienia odpowiedniego użycia oraz spójności Twoich danych osobowych, oraz w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, usunięciem, zmianą lub innym wykorzystaniem, Firma stosuje odpowiednie polityki wewnętrzne i stosuje wszelkie organizacyjne, techniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, wraz z technicznymi standardami, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Firmę jest przeprowadzane w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także zagrożenia dla Twoich praw i wolności, które mają zastosowanie w każdej sytuacji.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez personel Firmy, związany ścisłym obowiązkiem zachowania poufności.

 

9. Przechowywanie danych osobowych

 • Mamy obowiązek przechowywać Twoje Dane osobowe tak długo jak jest to konieczne do realizacji odpowiednich celów ich przetwarzania według niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z zasadami przechowywania Minimalnych Danych i Ograniczenia Przechowywanych danych.
 • Co więcej, Firma może przechowywać Twoje dane osobowe po wygaśnięciu odpowiednich celów przetwarzania, w następujących przypadkach:
  • W przypadku gdy istnieje obowiązek prawny, wynikający z odpowiedniego przepisu ustawowego,
  • W przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec Firmy, tak długo jak jest to konieczne do ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów przed jakimkolwiek właściwym sądem lub organem publicznym.
 • Po okresie przechowywania, Twoje dane osobowe są usuwane z naszych baz danych i systemów.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków przechowywania danych w odniesieniu do konkretnych danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

 

10. Twoje prawa

 • Masz prawo:
  • Do dostępu do swoich Danych Osobowych i informacji związanych z ich przetwarzaniem oraz uzyskać ich kopię;
  • Poprosić o sprostowanie wszelkich nieścisłości lub brakujących Danych Osobowych;
  • Wnieść wniosek o usunięcie Twoich Danych Osobowych;
  • Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych prawem;
  • Wnieść o przeniesienie Twoich Danych Osobowych do innego administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo;
  • Sprzeciwić się decyzji podjętej wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które ma na Ciebie wpływ lub istotnie na Ciebie wpływa;
  • Każdy wniosek związany z powyższą sekcją 10.1 musi być zaadresowany pisemnie na adres [email protected]
  • Odpowiemy na każde Twoje żądanie w ciągu jednego (1) miesiąca od ich otrzymania. Po uprzednim zawiadomieniu termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa (2) miesiące, biorąc pod uwagę złożoność wniosku i liczbę wniosków oczekujących. W przypadku odrzucenia Twojej prośby, przedstawimy stosowne uzasadnienie.;
  • Jeśli Twój wniosek nie spełnia wymagań obecnego prawa, zastrzegamy sobie prawo do: a) nałożenia rozsądnej opłaty biorąc pod uwagę administracyjne koszty udzielenia informacji, przekazania lub wykonania żądanego działania lub b) odrzucić Twoją prośbę;
  • W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej wniosek zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości;
  • W sytuacji naruszenia Twoich praw przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Inspektora Ochrony Danych i Informacji na stronie https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx

 

11. Twoje zobowiązania

 • Przez używanie Naszej Strony i przekazując swoje Dane Osobowe potwierdzasz, że masz obowiązek podać swoje rzeczywiste, dokładne i kompletne dane wymagane przez Firmę. Co więcej, musisz informować Nas o wszelkich zmianach w Twoich Danych tak, aby były aktualne i rzetelne.
 • Jeśli okaże się, że naruszyłeś/łaś swoje zobowiązania lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że informacje które dostarczyłeś/łaś są fałszywe lub niekompletne lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem lub niniejszą Polityką Prywatności, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twojego wniosku o rejestrację lub natychmiastowego zamknięcia bądź zawieszenia Twojego konta bez wcześniejszego powiadomienia. W takim wypadku nie masz prawa do jakiejkolwiek rekompensaty z powodu odrzucenia Twojego wniosku lub zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta.

 

12. Ciasteczka

Nasza Strona używa ciasteczek. Po więcej informacji przejdź do Polityki Ciasteczek